Softwarelicentie-Overeenkomst

Art 1
Skarabee verleent hierbij uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op het betreffende software product overeenkomstig de algemene voorwaarden van de software licentie overeenkomst. Het eigendomsrecht op de betreffende software producten wordt niet aan de gebruiker overgedragen. Alle intellectuele rechten, eigendom en overige belangen in of op het software product blijven voorbehouden aan Skarabee. Het gebruik is verder onderworpen aan de voorafgaandelijke betaling van alle facturen die betrekking hebben op voornoemd software product. Het gebruik omvat geen recht tot het bekomen van updates, upgrades of ondersteuning. Hiertoe dient de gebruiker een afzonderlijke software onderhoudsovereenkomst af te sluiten. De gebruiker erkent kennis genomen te hebben van de prijzen en tarieven van Skarabee mbt de Skarabee software.

Art 2
Het gebruiksrecht is voorbehouden aan de gebruiker. De gebruiker is geheel aansprakelijk voor het naleven door eigen werknemers en/of fysieke gebruikers van het auteursrecht op het betreffende software product. Indien Skarabee een exemplaar van het betreffende software product, waarvan bewezen kan worden dat dit toebehoort aan en/of afkomstig is van de gebruiker (met uitzondering bij voorafgaandelijk bij de overheid aangegeven diefstal) aantreft bij een derde persoon op wiens naam er geen definitieve toegangscode afgeleverd werd, is de gebruiker ertoe gehouden om hoofdelijk en ondeelbaar met deze derde Skarabee volledig te vergoeden met een strikt minimale schadevergoeding dewelke begroot wordt op € 50.000, dit alles onder voorbehoud van bewezen hogere schade.

Art 3
Het materiaal dat door de vastgoedmakelaar op de diverse sites en media wordt geplaatst blijft zijn verantwoordelijkheid voor wat betreft de volledigheid en de correctheid van de beschikbaar gestelde gegevens, alsmede voor het respect van belangen en rechten van derden. De vastgoedmakelaar blijft volledig verantwoordelijk voor de inachtneming van de toepasselijke wetgevingen en reglementeringen die kunnen betrekking hebben op het ter beschikking gesteld materiaal.

Art 4
De data die de vastgoedmakelaar met de Skarabee software verwerkt wordt in de cloud opgeslagen. Om het volume van deze data te beperken, hanteert Skarabee een databeleid voor de in de cloudservers opgeslagen data:

a) Alle data in de fase prospectie (objecten, acties, media, …) worden definitief en automatisch gewist na 12 maanden.

b) Voor afgesloten transacties wordt de opgeslagen media beperkt tot de hoofdfoto en de 4 daaropvolgende foto’s. Alle overige foto’s en andere media worden definitief en automatisch gewist.

c) Alle klanten-relaties waaraan langer dan 36 maanden geen activiteit noch een zoekprofiel is gekoppeld, worden automatisch en definitief gewist, inclusief de gelinkte acties. Dit met uitzondering van die relaties die betrokken zijn bij een transactie, zoals de verkoper, verhuurder, eigenaar, koper, huurder of elke andere professionele dienstverlener die bij een transactie betrokken zijn of waren.

d) Acties ouder dan 36 maanden die niet gelinkt zijn aan betrokkenen van een transactie, worden automatisch en definitief gewist.

e) Wanneer de Overeenkomst werd beëindigd, door de vastgoedmakelaar of door Skarabee, dan wordt alle opgeslagen data 30 dagen na de einddatum van de opgezegde overeenkomst definitief gewist. Hiervan krijgt de vastgoedmakelaar die de overeenkomst heeft opgezegd, een eenmalige notificatie per e-mail. Op aanvraag en mits voorafbetaling van een dan geldende vergoeding, kan de vastgoedmakelaar eenmalig een exportbestand bekomen van zijn op het ogenblik van de uitvoering aanwezige data in zijn Skarabee-software. Deze aanvraag dient uiterlijk 15 dagen voor het definitief einde van de overeenkomst te gebeuren.

Op aanvraag en mits een bijkomende maandelijkse vergoeding, kan de klant afwijkingen op dit standaard databeleid verkrijgen.

Art 5
Skarabee is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van een zending. Skarabee is niet verplicht noch in staat alle zendingen te herzien of op correctheid te controleren.

Art 6
De aansprakelijkheid in hoofde van Skarabee is strikt beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan dan het bedrag dat de gebruiker daadwerkelijk heeft betaald in een periode van zes maanden die voorafgingen aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid en voor een maximaal bedrag van € 25.000 euro. Skarabee is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken en tekortkomingen in het softwareproduct dewelke deze niet ongeschikt maken voor een normaal gebruik. Skarabee zal de gebruiker vrijwaren voor alle directe materiële schade aan eigendommen van de gebruiker, tot een bedrag dat de gebruiker daadwerkelijk heeft betaald in een periode van zes maanden die voorafgingen aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid, voor zover Skarabee wettelijk aansprakelijk is en voor zover die schade het gevolg is van grove en opzettelijke fout van Skarabee. In geen geval zal Skarabee aansprakelijk zijn voor enige directe schade, daaronder begrepen doch niet gelimiteerd, de bedrijfsschade, de gederfde winst of het verlies van verwachte omzet of nog verlies van data, geleden door de gebruiker of enige derde.

Art 7
De Softwarelicentie-Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. Alle betwistingen aangaande de interpretatie, de uitvoering en na beëindiging van onderhavige overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van Skarabee.