Gebruiksvoorwaarden website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Skarabee. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.
Skarabee NV en aan haar verbonden ondernemingen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de verstrekte informatie. Storingen, onderbrekingen of fouten in de verstrekte informatie kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Skarabee NV garandeert in geen geval de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.
Skarabee NV is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk tav gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data dmv deze dienst, en dit zelfs indien Skarabee gewaarschuwd werd voor zulke schade.
Het is mogelijk dat de Skarabee-website een link legt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Skarabee NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie, gegevens en bestandsdelen van deze website eigendom zijn en blijven van Skarabee NV en aan haar verbonden ondernemingen, en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen op aan te brengen.
De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Skarabee NV, Kleine Tapuitstraat 18 te 8540 Deerlijk, België. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.
Het opslaan van informatie van deze website of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch cachen van de informatie door de browser.
Hyperlinken en/of deeplinken naar deze website en haar aanverwante websites is pas toegelaten na daartoe de toestemming van Skarabee NV bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de homepage van huidige website te verwijzen en in geen geval rechtstreeks naar een onderliggende pagina.