Algemene Voorwaarden

Art 1
Skarabee, Naamloze Venootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in Kleine Tapuitstraat 18 te 8540 Deerlijk, België en Ondernemingsnummer BE0863.259.814, RPR Gent, Afdeling Kortrijk, verschaft aan de vastgoedmakelaar, onder de hierna vermelde voorwaarden, de mogelijkheid om zijn objecten, relaties, publiciteit, websites, advertenties en aanverwante producten en diensten te beheren of te creëren, dit overeenkomstig de procedures & instructies opgesteld door Skarabee.

Art 2
De Overeenkomst is geldig vanaf de ondertekening van de Offerte en wordt gesloten voor de minimumduur van 12 maanden. Na het verstrijken van de eerste 12 maanden wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengd met een nieuwe periode van 12 maanden. De klant kan eenzijdig een einde stellen aan de overeenkomst mits het betekenen van een vooropzeg van 4 maanden te versturen per e-mail of (aangetekende) brief. Bij het betekenen van een vooropzeg neemt de Overeenkomst een einde op de laatste dag van de 4de maand volgend op de ontvangstdatum van de schriftelijke opzegging.

Art 3
Skarabee is de exclusieve titularis van alle rechten van intellectuele en auteursrechterlijke aard die verbonden zijn aan de applicatie(s), advertenties, websites en aanverwante diensten en producten. Ook de betrokken databanken zijn beschermd door zowel de auteurswet als door de wetgeving ter bescherming van de databanken et de wettelijke bescherming van de producenten van databanken.

Art 4
Skarabee garandeert de vastgoedmakelaar een uniek communicatiemiddel. De ondertekening van onderhavig contract houdt in dat de contracterende vastgoedmakelaar akkoord gaat met het prijsmechanisme dat door Skarabee werd uitgewerkt.

Art 5
De verschuldigde prijs wordt volledig gefactureerd bij ondertekening van de bestelling. Behoudens anders overeengekomen zijn alle facturen contant betaalbaar. De aan Skarabee verschuldigde bedragen uit hoofde van deze overeenkomst die niet betaald zijn binnen de acht dagen na factuurdatum zullen verhoogd worden aan een intrestvoet gelijk aan de intrestvoet bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de de betalingsachterstand bij handelstransacties met een minimum van 8% per jaar en de vastgoedmakelaar verplichten tot betaling van een forfaitaire, niet verminderbare schadevergoeding van 10 % van de verschuldigde bedragen, met een minimum van € 100, en een maximum van € 1500. Bij het uitblijven van betaling binnen de vooropgestelde betalingstermijn behoudt Skarabee zich het recht voor zonder voorafgaande melding de eventuele toegekende kortingen te annuleren voor alle openstaande en toekomstige facturen. De vastgoedmakelaar is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle verschuldigde sommen die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst. Hij verbindt er zich toe de door Skarabee opgelegde betalingsmodaliteiten te respecteren en accepteert dat de facturatie uitsluitend elektronisch gebeurt.

Art 6
De gehanteerde tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden in functie van de evolutie van de kostprijselementen, inflatie en indexaanpassingen. Tijdens de eerste twaalf maanden van de overeenkomst worden de gehanteerde tarieven niet gewijzigd.

Art 7
Skarabee wijst alle aansprakelijkheid af voor het gebruik dat de vastgoedmakelaars maken van de informatie die zij via het internet ontvangen. Skarabee is evenmin verantwoordelijk voor de aard en de herkomst van deze informatie. Skarabee is niet aansprakelijk inzake de auteursrechten, brevetten, merkrechten of andere zakelijke of intellectuele rechten die derden zouden kunnen laten gelden ten aanzien van de door de vastgoedmakelaar gepubliceerde informatie. De vastgoedmakelaar draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door hem aangebrachte informatie. Skarabee is niet aansprakelijk voor gebreken van het netwerk waarvan de oorzaak niet te wijten is aan bewezen technische gebreken in zijnen hoofde.

Art 8
Indien de verplichtingen die uit het contract voortvloeien niet worden nageleefd en niet worden hersteld binnen de vijftien dagen na de ingebrekestelling, kan Skarabee onmiddellijk van rechtswege de overeenkomst opzeggen ten nadele van de vastgoedmakelaar, zonder afbreuk te doen aan eventuele schadeloosstellingen en intresten die Skarabee zou kunnen eisen. Elke vooropzeg zal steeds schriftelijk gebeuren en zal rechtsgeldig gericht worden aan de ondertekenende partij van deze overeenkomst.

Art 9
Skarabee verbindt er zich toe om de vertrouwelijkheid van de door de vastgoedmakelaar verstrekte gegevens te bewaren en deze niet aan derden over te maken, dit behoudens uitdrukkelijke toestemming of een wettelijke verplichting. Deze verbintenis tot vertrouwelijkheid geldt evenwel niet voor deze informatie die door de vastgoedmakelaar ter beschikking gesteld wordt voor publicatie op de door de vastgoedmakelaar gekozen websites en media.

Art 10
Alle bijlagen maken integraal deel uit van de overeenkomst en kunnen niet afzonderlijk geïnterpreteerd worden. De nietigheid van één of meer beschikkingen uit de overeenkomst heeft niet de volledige nietigheid van de overeenkomst tot gevolg.

Art 11
Alle vermelde leveringstermijnen en data zijn schattingen en Skarabee verplicht zich niet tot enige specifieke levertijd of leveringsdatum. Overschrijding van de vooropgestelde leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot afhouding, noch tot annulering van de lopende levering.

Art 12
Deelnemers aan trainingen, roadshows of seminaries kunnen te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Annulaties worden uiterlijk tot 5 werkdagen vóór het evenement aanvaard. Bij annulatie binnen de 5 werkdagen van het evenement is 50% van de deelnameprijs verschuldigd. In geval van afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

Art 13
Skarabee is erkend opleidingsverstrekker van de Vlaamse KMO Portefeuille met registratienummer DV.O222696. De vastgoedmakelaar verbindt er zich toe de regels van de KMO Portefeuille nauwgezet na te leven indien hij hierop een beroep doet voor de subsidiëring van de door Skarabee verstrekte opleidingen.

Art 14
Geen partij is aansprakelijk voor buitengewone omstandigheden die de nakoming van deze overeenkomst verhinderen, en die niet aan een der partijen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen : stakingen in andere bedrijven dan die van partijen, wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan een der partijen afhankelijk is.

Art 15
De aansprakelijkheid in hoofde van Skarabee is strikt beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan dan het bedrag dat de gebruiker daadwerkelijk heeft betaald in een periode van zes maanden die voorafgingen aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid en voor een maximaal bedrag van € 25.000 euro. Skarabee is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken en tekortkomingen in het softwareproduct dewelke deze niet ongeschikt maken voor een normaal gebruik. Skarabee zal de gebruiker vrijwaren voor alle directe materiële schade aan eigendommen van de gebruiker, tot een bedrag dat de gebruiker daadwerkelijk heeft betaald in een periode van zes maanden die voorafgingen aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid, voor zover Skarabee wettelijk aansprakelijk is en voor zover die schade het gevolg is van grove en opzettelijke fout van Skarabee. In geen geval zal Skarabee aansprakelijk zijn voor enige directe schade, daaronder begrepen doch niet gelimiteerd, de bedrijfsschade, de gederfde winst of het verlies van verwachte omzet of nog verlies van data, geleden door de gebruiker of enige derde.

Art 16
Skarabee behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen in het kader van de uitbreiding van het dienstenpakket aangeboden door Skarabee. In voorkomend geval worden de aangepaste algemene voorwaarden gepubliceerd op www.skarabee.com.

Art 17
De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.
Alle betwistingen aangaande de interpretatie, de uitvoering en na beëindiging van onderhavige overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van Skarabee.